บทเรียนที่ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยครูดำรง สุภา พิบูลวิทยาลัย
   Pretest          ขอให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อการประเมินผลตนเองที่ถูกต้อง 
 จุดประสงค     1. อธิบายความจุความร้อนจำเพาะ และความร้อนแฝงที่สารเปลี่ยนสถานะได้
                              2. คำนวณปริมาณความร้อนของสารได้ทั้งหน่วยแคลอรีและจูล
                              3. คำนวณหาอุณหภูมิสุดท้ายของสมดุลความร้อนของสารตั้งแต่ 2 สาร
   
ความร้อน      เป็นพลังงานที่สามารถถ่ายโอนจากแหล่งอุณหภูมิไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำ  พลังงานความร้อนอาจเปลี่ยนรูปมาจากพลัง
                            งานอื่น ๆ เช่นพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานแสง พลังงานเคมี ฯลฯ
   หน่วยวัดความร้อน   @
   พลังงาน 1 cal   ทำให้น้ำมวล 1 g มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส   (14.5 - 15.5 องศาเซลเซียส)
                                       @    พลังงาน 1 Btu  ทำให้น้ำมวล 1 lb มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ (ุ64 - 65 องศาฟาเรนไฮต์)

                                                                       
1 cal  = 4.186 J   :  1 Btu  =  252 cal  =  1055 cal
   อุณหภูมิ          ที่ใช้ในการวัดมี 2  หน่วย  คือ   Celcius   มีจุดเยือกแข็ง FP = 0ํํััััั 'C          จุดเดือด  BP = 100 'C
                                                                             Kelvin      มีจุดเยือกแข็ง FP = 273ํํััััั.16 K จุดเดือด  BP = 373.16 K
                             เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เรียกว่า เทอโมมิเตอร์  ใช้สมบัติการขยายตัวของสาร . ความต้านทานทางไฟฟ้า . การเปลี่ยนสี
   นิยาม ค่าต่าง ๆ    1. ความจุความร้อนจำเพาะ (specific heat capacity) สัญญลักษณ์  "c" คือพลังงานความร้อนที่ทำให้สารมวล
                                       หนึ่งหน่วยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งองศา  หน่วยเป็น J/kg K  หรือ  cal/g 'C
                                  2. ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว  ( )
  POSTTEST